123 Main Street, New York, NY 10001

Persondatapolitik APOVAC.dk

 1. GENERELT

Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan Apovac indsamler og behandler dine personoplysninger.

 

Vi håndterer alle personoplysninger i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning.

 

 1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER TIL HVILKE FORMÅL

2.1 Indsamling af personoplysninger ved levering af lægefaglige ydelser herunder vaccination

I forbindelse med levering af lægefaglige ydelser er der særlige lovkrav i forhold til journalføring. Vi følger til enhver tid den gældende lovgivning både i forhold til journalføringsbekendtgørelsen, databeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning.

 

2.1.1 Personoplysninger indsamlinger

I forbindelse med levering af lægefaglige ydelser (fx vaccination) indsamles nedenstående personlige data ved konsultationen på apoteket:

 • CPR-nr.,
 • Navn, adresse evt. telefonnr.
 • Information om helbred jf. kontraindikationer.
 • Medlemskab af Danmark
 • værgeforhold
 • Journaldata omkring Sundhedsydelsen
 • klagesager, UTH
 • Anden relevant information

2.1.2 Opbevaring af data

Der er indgået en databehandleraftale med alle vores databehandler, som lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningen, og som pålægger dem at gennemføre passende og tekniske foranstaltninger, således at de opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.

 

Det registrerede data gemmes som minimum i 10 år, som er påkrævet efter gældende lovgivning. Data kan dog blive opbevaret længere, hvis det vurderes sundhedsfagligt relevant.

 

2.1.3 Deling af personoplysninger

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med en tredjepart, hvis det er et lovkrav eller en forudsætning for at kunne levere en service.

Det betyder, at følgende dine personoplysninger kan blive delt med:

 • Sundhedsfaglige personale ansat på Apoteket, som arbejder på delegation fra Medicals ApS
 • Administrative medarbejdere i Apovac
 • Offentlige myndigheder
 • Tredjepart som betaler for ydelsen fx myndigheder, regioner eller arbejdsgiver.

Bemærk det er kun medarbejdere (på apoteket, i Medicals ApS eller Apovac), der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

2.2 Oplysninger, vi indsamler om dig, når du besøger hjemmesiden

Når du besøger apovac.dk indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer med det formål at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at varetage driften og forbedre vores hjemmeside. Vi henviser desuden til vores cookiepolitik. 

Hvis du udfylder en af vores formularer på siden, så indsamles de data, som du selv udfylder i formularen.

 

 1. DINE RETTIGHEDER

Nedenfor beskrives de forskellige rettigheder du har i forhold til behandling af dine personlige data.

 

 • Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.  

 

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til apovac@apovac.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. 

 

 • Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

 

 • Retten til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

 • Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

 • Retten til dataportabilitet 

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

 • Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en opgave, vi har fået pålagt, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

 

 • Retten til at tilbagekalde samtykke 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på apovac@apovac.dk.

 

 • Retten til at klage 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over Apovacs behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.  

 


 1. SIKKERHED

4.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

4.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse

 1. KONTAKTOPLYSNINGER

Apovac er dataansvarlig for de persondata, som indsamles om dig.

Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til vores persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

 

Apovac F.M.B.A 

Søborg Hovedgade 94B, 1 sal

2860 Søborg

apovac@apovac.dk
Tlf. 44 22 35 55

Telefontider: Mandag-torsdag: 9-15. Fredag: 10-12

 

Scroll to Top